Algemene voorwaarden gebruik Beeldmateriaal ActuaTV

Het volgende is een wettelijke overeenkomst tussen u (“Licentienemer”) en ActuaTV BVBA (“ActuaTV”). Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u Beeldmateriaal van ActuaTV (“Beeldmateriaal”) gaat downloaden en gebruiken.

Zoals gebruikt in deze overeenkomst betekent Beeldmateriaal alle bewegende beelden, animaties, speelfilms, video’s of andere audio / visuele representaties, met uitzondering van stilstaande afbeeldingen, opgenomen in een formaat dat wordt gecontroleerd of verkregen door, direct of indirect, van ActuaTV.

Door het downloaden van het Beeldmateriaal gaat u akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst. ActuaTV behoudt zich het recht voor om een van de voorwaarden van deze overeenkomst op elk moment te wijzigen, en u gaat akkoord aan dergelijke wijzigingen gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, moet u geen Beeldmateriaal downloaden en stoppen met het gebruik van deze dienst.

Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op elke situatie waarin de Licentienemer die één of meer onderdelen uit het archief van ActuaTV wil gebruiken door middel van een
aanvraag hetzij telefonisch, hetzij via electronische correspondentie een licentie wenst te verkrijgen voor gebruik van desbetreffend Beeldmateriaal. Om tussen Licentienemer en ActuaTV een licentieovereenkomst tot stand te laten komen, dient Licentienemer deze voorwaarden te accepteren. ActuaTV garandeert dat hij ter zake van het Beeldmateriaal dat hij beheert beschikt over alle rechten.

Deel I

1. Al het Beeldmateriaal van ActuaTV wordt beschermd door internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen. ActuaTV en/of de verschillende artiesten en/of entiteiten die Beeldmateriaal aan ActuaTV (“Medewerkers”) verstrekken, bezitten alle rechten, waaronder de auteursrechten op het Beeldmateriaal. ActuaTV en/of haar Medewerkers behouden alle rechten in en op het Beeldmateriaal dat niet uitdrukkelijk aan u is verleend door deze licentievoorwaarden. Uw rechten op het gebruik van alle Beeldmateriaal zijn onderhevig aan deze licentie-overeenkomst en onder de conditie van uw betaling aan ActuaTV voor uw gebruik van het Beeldmateriaal.

2. Door deze overeenkomst verleent ActuaTV de Licentienemer een niet-overdraagbaar recht om het Beeldmateriaal te gebruiken, te wijzigen en te reproduceren door het in een afgeleid werk op te nemen, zoals een (televisie)reportage, nieuwsuitzending, speelfilm, documentaire, videogram, multimedia-presentatie, live-presentatie en/of uitzending via een video-on-demandsysteem (hetzij via internet, hetzij via een decoder) en het tonen en/of distribueren van het afgeleide werk aan het publiek met alle middelen nu bekend of hierna ontwikkeld.

3. ActuaTV is onder geen enkele omstandigheid verplicht om door u betaalde bedragen voor Beeldmateriaal terug te betalen. Echter, in het geval dat ActuaTV bepaalt dat u in aanmerking komt voor een teruggave van dergelijke gehele of gedeeltelijke bedragen, wordt een dergelijke teruggave alleen geboekt op het rekeningnummer dat u gebruikt heeft om het Beeldmateriaal aan te schaffen. Indien het Beeldmateriaal werd betaald via cheque, wordt een eventuele teruggave via cheque voldaan.

4. Licentietarieven per categorie

4.1 Categorie 1: licentie voor het niet-exclusieve gebruik van het Beeldmateriaal in een nieuwsuitzending. Het Beeldmateriaal wordt aangeleverd met een ActuaTV watermark. Bronvermelding verplicht. Prijs per aangesneden minuut: € 160.

4.2 Categorie 2: licentie voor het niet-exclusieve gebruik van het Beeldmateriaal in een entertainmentprogramma. Het Beeldmateriaal wordt aangeleverd met een ActuaTV watermark. Bronvermelding verplicht. Prijs per aangesneden minuut: € 350.

4.3 Categorie 3: licentie voor het exclusieve gebruik van het Beeldmateriaal in een nieuwsuitzending met uitzondering van ActuaTV. Het Beeldmateriaal wordt aangeleverd met een ActuaTV watermark. Bronvermelding verplicht. Prijs per aangesneden minuut: € 450.

4.4 Categorie 4: licentie voor het exclusieve gebruik van het Beeldmateriaal in een entertainmentprogramma met uitzondering van ActuaTV. Het Beeldmateriaal wordt aangeleverd zonder ActuaTV watermark. Prijs per aangesneden minuut: € 750 euro.

5. De licentieperiode bedraagt voor alle vormen van gebruik één jaar, inclusief herhalingen, met uitzondering van de gebruiksdoelen “categorie 3” en “categorie 4”, waarvoor een licentieperiode van tien jaar geldt.

6. Financiën

6.1 De hoogte van de verschuldigde licentievergoeding wordt bij de vraag tot bevestiging van de bestelling meegedeeld en betreft een vaste prijs per aangesneden minuut.

6.2 De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld naar rato van:

– de hoeveelheid te gebruiken Beeldmateriaal. Alle vermelde prijzen zijn prijzen per aangesneden minuut;
– de vorm en het territorium waarin openbaarmaking en/of verveelvoudiging plaatsvindt, zoals door Licentienemer aangegeven op de bestelling.

6.3 Na de uitzending van het Beeldmateriaal deelt de Licentienemer binnen de 5 dagen via email (info@actua.tv) hoeveel seconden van het Beeldmateriaal is gebruikt. Bij het uitblijven van die bevestiging wordt de totale tijdsduur van het aangeleverde Beeldmateriaal gebruikt om de prijs te bepalen.

6.4 Alle toepasselijke belastingen en accijnzen welke voortvloeien uit het sluiten van de licentieovereenkomst zijn voor rekening van Licentienemer.

6.5 Voldoening van de verschuldigde licentievergoeding dient plaats te vinden door middel van een betaling via overschrijving na ontvangst van de factuur.

6.6 De in de licentieovereenkomst vermelde tarieven luiden in euro en zijn exclusief BTW.

7. Toegang tot en levering van het te licentiëren Beeldmateriaal

7.1 Licentienemer kan, nadat de licentievoorwaarden werden goedgekeurd, beschikken over het gelicentieerde Beeldmateriaal via een een door ActuaTV per email verstuurde link welke Licentienemer in staat stelt de beelden te downloaden. Licentienemer is zelf verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid en het functioneren van een adequate internetverbinding. Wanneer er bij het downloaden van de Beeldmateriaal een fout optreedt of er anderszins technische problemen aan het licht treden dient Licentiegever contact op te nemen met ActuaTV (hetzij telefonisch via +32 2 218 87 07, hetzij per email via info@actua.tv).

7.2 Het Beeldmateriaal wordt aangeleverd met volgende technische specificaties (tenzij anders vermeld): MPEG4 of MPEG2, PAL DV High Quality.

– Video: 720×576; 25 fps; Lower Field First; pixel aspect ratio: 1,422 Widescreen 16:9; Bitrate encoding: CBR; Bitrate: 6 Mbps.
– Audio: 225 kbps; 48 kHz; 16 bit; stereo; MPEG-1, Layer II.

8. Onder geen enkel beding mag de Licentienemer het aanwezige watermark van ActuaTV verwijderen via cropping of andere technieken (blurring,…). Het watermark blijft herkenbaar en leesbaar.

Deel II

Beperkingen

1. U mag geen gebruik maken van Beeldmateriaal anders dan gespecificeerd is in Deel I.

2. U mag geen gebruik maken van het Beeldmateriaal op een manier die als lasterlijk, smadelijk, obsceen, immoreel of illegaal kan worden beschouwd. Dit is inclusief het gebruik van het Beeldmateriaal op zo’n manier dat iemand op het Beeldmateriaal in een negatief daglicht gezet wordt of aanstoot kan nemen aan de manier waarop hij/zij is afgebeeld -dit houdt in, maar is niet gelimiteerd tot het gebruik van het Beeldmateriaal in: a) pornografie; b) tabakreclames; c) advertenties voor nachtclubs, dating of dergelijke diensten; d) politieke aanbevelingen; en / of e) advertenties voor farmaceutische producten, inclusief, maar niet gelimiteerd tot producten voor persoonlijke hygiëne of producten voor anticonceptie.

Het Beeldmateriaal mag in geen geval worden gebruikt op een manier die personen, eigendom, landen, volkeren, culturen of religies afgebeeld in het Beeldmateriaal zou kunnen belasteren, kwaad doen, smaden of hekelen. het Beeldmateriaal mag niet worden opgenomen in een logo, handelsmerk of dienstmerk. Alle handelsmerken en dienstmerken zichtbaar in het Beeldmateriaal zijn en blijven het exclusieve eigendom van de eigenaar van het handelsmerk of dienstmerk. Als er enige incidentele handelsmerken of logo’s in het Beeldmateriaal zijn, mag u deze items niet wijzigen of ze gebruiken op een manier die een verband met of een aanbeveling door de eigenaar(en) van deze handelsmerken inhoudt. De opname van deze incidentele handelsmerken in het Beeldmateriaal houdt op geen enkele wijze in of impliceert een dergelijke associatie met of aanbeveling van het Beeldmateriaal.

Als enige Beeldmateriaal met een model wordt gebruikt op: a) een manier die ertoe zou kunnen leiden dat een redelijk persoon gelooft dat het model persoonlijk een product of dienst gebruik of aanbeveelt, of b) in relatie tot een onderwerp dat niet erg vleiend of controversieel zou zijn voor een redelijk persoon, moet u al het dergelijk gebruik begeleiden met een verklaring die aangeeft dat de persoon zo afgebeeld een model is en alleen wordt gebruikt voor illustratieve doeleinden.

3. het Beeldmateriaal en elk afgeleid werk waarin het Beeldmateriaal wordt gebruikt, mag niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, worden gebruikt, verkocht, gereproduceerd, verspreid, weergegeven, opgenomen in, in sublicentie worden gegeven of anderszins beschikbaar worden gesteld als schermbeveiligers, sjablonen, standalone achtergronden, stockelementen, denkbeeldige elementen of downloadbare bestanden.

U mag geen Beeldmateriaal plaatsen op een elektronisch prikbord, het online zetten in een downloadbare vorm of anderszins beschikbaar maken via FTP, IRC, peer-to-peer file sharingdiensten of iets dergelijks. Het Beeldmateriaal en elk afgeleid werk dat Beeldmateriaal bevat, mag niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, worden opgenomen in een ander clipmedia- / stockproduct, bibliotheek, verzameling of set van clips voor distributie of wederverkoop. Deze beperkingen gelden ook wanneer het Beeldmateriaal aanzienlijk is veranderd. Als Beeldmateriaalmateriaal wordt gebruikt in een project dat zal worden gereproduceerd, verkocht of gedistribueerd (bijvoorbeeld, dvd’s, home video’s, muziekvideo’s, trainingsvideo’s, enz.) dan mag Beeldmateriaal uit niet meer dan vijftig procent (50%) van de lengte van het eindwerk bestaan, zelfs als de video is gelaagd met andere illustraties, noch mag de primaire waarde van het werk waarin het Beeldmateriaal is opgenomen afkomstig zijn van het Beeldmateriaal.

4. U gaat akkoord om alle redelijke maatregelen te nemen om te verhinderen dat derden Beeldmateriaal opgenomen in uw eindwerk dupliceren of distribueren. U mag het Beeldmateriaal of enig deel van het Beeldmateriaal niet wederverkopen, herdistribueren tenzij uitdrukkelijk hierin voorzien.

5. U mag geen Beeldmateriaal delen door het geven van toegang tot het Beeldmateriaal op gezamenlijke schijven, computernetwerken, intranets van welke aard dan ook of iets soortgelijks.

6. U mag geen Beeldmateriaal (geheel of gedeeltelijk) als handelsmerk, logo of element daarvan gebruiken.

7. Geprinte reproducties of een deel van het Beeldmateriaal op canvas, papier, of enig ander medium mag niet door u geproduceerd of op andere wijze vervaardigd worden voor het doorverkopen of distribueren.

9. U mag geen geautomatiseerde programma’s zoals “applets” en “bots” enz. gebruiken om Beeldmateriaal te downloaden.

Deel III

1. Door kennisgeving van ActuaTV of als u verneemt dat Beeldmateriaal is onderworpen aan een dreigende of daadwerkelijke vordering van inbreuk, schending van een ander recht, of enige andere vordering waarvoor ActuaTV aansprakelijk kan zijn, of als ActuaTV alle Beeldmateriaal om welke reden dan ook verwijdert, verwijdert u het Beeldmateriaal van uw computersystemen en opslagapparatuur (elektronisch of fysiek) en, indien mogelijk, staakt u voor eigen rekening eventueel toekomstig gebruik van de verwijderhet Beeldmateriaal.

2. U mag alleen voor back-up doeleinden niet meer dan een (1) kopie met een hoge resolutie van het Beeldmateriaal maken. Bij de afloop of beëindiging van deze overeenkomst, wat als eerste van toepassing is, moet u onmiddellijk het Beeldmateriaal van uw computer of andere elektronische opslagsystemen verwijderen.

3. “Niet-overdraagbaar” zoals hierin gebruikt, betekent dat, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst, u niet mag verkopen, verhuren, laden, geven, in sublicentie geven, of op andere wijze het Beeldmateriaal of het recht om het Beeldmateriaal te gebruiken mag overdragen aan wie dan ook. Bovendien moet het werk dat u produceert met het Beeldmateriaal voor uzelf, uw directe werkgever, opdrachtgever of klant, die de eindgebruiker is van uw werk, gebruikt worden. U gaat akkoord met het nemen van alle commercieel verantwoordelijke maatregelen om te voorkomen dat derden eventuele Beeldmateriaal dupliceren.

4. U gaat er hierbij mee akkoord ActuaTV en haar ambtenaren, werknemers, aandeelhouders, directeuren en leveranciers te vrijwaren tegen en te compenseren voor het volledige bedrag in geval van schade of aansprakelijkheid voortgekomen uit gebruik van Beeldmateriaal anders dan het uitdrukkelijk door deze overeenkomst toegestane gebruik. U stemt er verder mee in om ActuaTV te vrijwaren voor alle kosten en uitgaven die ActuaTV maakt in het geval u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst tussen u en ActuaTV.

5. Tenzij uitdrukkelijk hierin voorzien, is noch ActuaTV noch een van haar directeuren, ambtenaren, werknemers, partners, licentiegevers of agenten aansprakelijk voor schade die direct, indirect, als gevolg van of incidenteel is voortgekomen uit of gerelateerd is aan het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van het Beeldmateriaal.

6. Dit contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen, is niet van toepassing op of anderszins van invloed op deze Servicevoorwaarden. Wanneer zich een geschil voordoet, is bij uitsluiting de rechtbank te Brussel bevoegd. U gaat ermee akkoord dat de correspondentie bij alle handelingen, controverses en geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst, kan worden bewerkstelligd door het mailen van een kopie daarvan per geregistreerde of aangetekende post (of een gelijksoortige postvorm), gefrankeerd, aan de andere partij. Echter niets hierin zal van invloed zijn om het procesrecht anders uit te voeren dan wettelijk toegestaan. Deze overeenkomst geldt noch tegen, noch ten gunste van een van de partijen, maar is in overeenstemming met de reële betekenis van de taal hiervan.

7. Als u niet zeker bent van uw rechten op grond van deze overeenkomst kunt u contact opnemen met ActuaTV op info@actua.tv.

8. ActuaTV garandeert en verklaart dat ongewijzigd Beeldmateriaal gedownload en gebruikt in volledige overeenstemming is met deze Servicevoorwaarden en de toepasselijke wetgeving:

a. zal geen inbreuk maken op enig auteursrecht, merkenrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, noch zal deze ongewijzigd Beeldmateriaal inbreuk maken op privacy- of publiciteitsrechten van derden;

b. (i) zal geen inbreuk maken op een wet, statuut, verordening of regel van de federale staat België; (ii) niet onterend of lasterlijk zijn; en (iii) niet pornografisch of obsceen zijn.

9. Niettegenstaande enige bepaling in deze overeenkomst die op het tegendeel wijst, zal ActuaTV niet aansprakelijk zijn voor schade, kosten of verliezen ontstaan als gevolg van wijzigingen die aan het Beeldmateriaal zijn aangebracht, of de context waarin het Beeldmateriaal door u gebruikt wordt.

In het geval dat u een van de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met ActuaTV schendt, heeft ActuaTV het recht om de samenwerking zonder verdere kennisgeving te beëindigen. Een dergelijke beëindiging is een aanvulling op andere rechten van ActuaTV volgens de wet en / of redelijkheid.

Uw rechten uit deze overeenkomst worden onmiddellijk beëindigd bij staking van activiteiten, insolventie, overdracht van activa ten bate van schuldenaars, faillissement of aanstelling van een gevolmachtigde voor het gehele of een deel van uw vermogen. Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, moet u onmiddellijk al het gebruik van het beeldmateriaal in elke vorm staken en onmiddellijk alle kopieën van beeldmateriaal in uw bezit of beheer retourneren of vernietigen. De bepalingen in deze overeenkomst die door hun betekenis en context bedoeld zijn om te blijven bestaan na de beëindiging van deze overeenkomst blijven van kracht na een dergelijke beëindiging. Enige reden van actie die ActuaTV kan hebben tegen u voor schending van deze overeenkomst voorafgaand aan de beëindigingsdatum zal van kracht blijven na een dergelijke beëindiging.

ActuaTV geeft geen verklaringen of garanties of iets dergelijks af die betrekking hebben op de legaliteit of geldigheid van de vrijgegeven rechten die aan beeldmateriaal verbonden zijn , met uitzondering van zoals hierboven is bepaald. De opslagmedia en begeleidende materialen (waar van toepassing) zoals hierboven beschreven worden “as is” geleverd, zonder expliciete of geïmpliceerde garantie, inclusief, maar niet gelimiteerd tot de geïmpliceerde garanties voor de verkoopmarkt of een specifiek doel.

Tenzij specifiek anders vermeldt in deze overeenkomst, verleent ActuaTV geen rechten, biedt het geen substitutie aan en geeft het geen garantie met betrekking tot het gebruik van namen, logo’s, muziek, gelijkenissen, ontwerpen met auteursrecht of kunstwerken of architectuur die zijn afgebeeld of op een andere manier zijn opgenomen in beeldmateriaal dat gemarkeerd is als redactioneel. Het is uw verantwoordelijkheid om te waarborgen dat alle noodzakelijke rechten, akkoorden en toestemmingen, zoals die nodig kunnen zijn om beeldmateriaal te gebruiken, worden bemachtigd.

ActuaTV garandeert niet dat het Beelmateriaal met uw vereisten overeenkomt, of dat het verkrijgen (downloaden) via FTP of (externe) websites en het gebruik ervan ononderbroken of zonder foutmeldingen is.

U begrijpt dat u professioneel advies dient te zoeken voordat u beeldmateriaal voor commerciële doeleinden gebruikt.

Tenzij expliciet hier aangegeven is ActuaTV niet aansprakelijk voor u of enige andere entiteit voor algemene, financiële compenserende, speciale, indirecte, bijkomende dan wel incidentele schade, of geleden verlies of eventuele andere schade, kosten of verliezen voortgekomen uit uw gebruik van het beeldmateriaal of op andere wijze, zelfs als ActuaTV is ingelicht over de mogelijkheid van zulke beschadigingen, kosten of verliezen.

ActuaTV
IJzerenkruisstraat 76
1000 Brussel
Tel: 02 218 87 07

Laatste wijziging: 2 januari 2015

Facebooktwittermail