Wedstrijdreglement ActuaTV

1. Inleiding
2. Deelnemingsvoorwaarden
3. Wedstrijdverloop
4. Prijzen
5. Aansprakelijkheid van ActuaTV
6. Persoonsgegevens
7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen
8. Mede-organisatoren
9. Het reglement

Dit is het algemeen wedstrijdreglement voor ActuaTV.

Indien er voor een wedstrijd een specifiek wedstrijdreglement is, geldt dit algemene reglement in aanvulling op het specifieke reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het algemeen wedstrijdreglement heeft het specifiek reglement voorrang.

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die ActuaTV organiseert via haar website, nieuwsbrief of andere online kanalen (zoals Youtube, Facebook en Twitter).

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van ActuaTV, met uitzondering van medewerkers van ActuaTV.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat ActuaTV ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd aan ActuaTV voor de deelneming aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend.

Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden van ActuaTV. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van ActuaTV waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.

3.2. In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een profieltest, worden de winnaar of winnaars door uitloting bepaald uit alle deelnemers die deze intellectuele inspanning volledig doorlopen hebben.

3.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door ActuaTV in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer ActuaTV de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte en deze:

– te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van ActuaTV en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van ActuaTV,

– te verwerken in radio- en televisieprogramma’s en deze programma’s op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren.

De deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart ActuaTV tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreƫerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

ActuaTV is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien ActuaTV vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.

4. Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. ActuaTV kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.

4.4. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.5 Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door ActuaTV bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis. De persoon die een reis gewonnen heeft (en ook zijn familieleden tot in 2e graad) kan vanaf het ogenblijk dat hij die reis wint, gedurende een jaar niet deelnemen aan de wedstrijden die bij ActuaTV georganiseerd worden.

5. Aansprakelijkheid van ActuaTV

5.1. ActuaTV is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. ActuaTV is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 ActuaTV is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is ActuaTV niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan ActuaTV niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. Bij onbereikbaarheid kan ActuaTV de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorzien periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan ActuaTV de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege ActuaTV.

5.5 Indien ActuaTV genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan ActuaTV hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6 ActuaTV is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. ActuaTV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreƫerde verwachtingen.

5.7. De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van ActuaTV voor haar opzettelijke daad of zware fout of die van haar aangestelden of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door ActuaTV in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze wedstrijd en op het voeren van informatie- en promotiecampagnes over de producten en diensten van ActuaTV en worden niet aan derden overgemaakt.

Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over haar bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de deelnemer een bericht via onze contactpagina: www.actua.tv/contact

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van ActuaTV, alsook de website en online kanalen van eventuele mede-organisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. ActuaTV houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt ActuaTV zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van ActuaTV uit te sluiten.

ActuaTV behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door ActuaTV geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Beslissingen van winnaars zijn definitief.

8. Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van ActuaTV te worden gelezen als verwijzend naar zowel ActuaTV als de mede-organisator(en).

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van ActuaTV aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die ActuaTV in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan ActuaTV dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van ActuaTV en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

Facebooktwittermail